ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VANDEWINT LEGAL

 1. VANDEWINT LEGAL is de eenmanszaak van mr drs J.E. van de Wint waarmee hij zijn praktijk als advocaat voert.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door VANDEWINT LEGAL.
 3. De uitvoering van aan VANDEWINT LEGAL verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. VANDEWINT LEGAL zal de aan hem verstrekte opdracht zorgvuldig en met de vereiste deskundigheid uitvoeren. In het geval VANDEWINT LEGAL in deze – of  enige andere verplichting, toerekenbaar tekortschiet, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door VANDEWINT LEGAL gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,–. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden op welke grond dan ook jegens
  VANDEWINT LEGAL In verband met de door VANDEWINT LEGAL verrichte  werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 5. VANDEWINT LEGAL is bevoegd om in verband met zijn dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden bij kantongerechtzaken, deurwaarders, notarissen, onderzoeksbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, andere advocatenkantoren, etc. De opdrachtgever stemt ermee in dat een aan VANDEWINT LEGAL gegeven opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer van VANDEWINT LEGAL geschiedt ongecodeerd (zonder encryptie), tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht en VANDEWINT LEGAL schriftelijk heeft bevestigd daarin te zullen bewilligen.
 7. VANDEWINT LEGAL is gerechtigd het overeengekomen dan wel gebruikelijke tarief voor zijn werkzaamheden jaarlijks aan te passen aan de algemene prijsontwikkelingen.
 8. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de op de factuur vermelde wijze. De vertragingsrente bedraagt 1% per maand vanaf de dag dat deze betalingstermijn wordt overschreden mits ten minste twee betalingsherinneringen nadien niet tot betaling hebben geleid. Kosten van invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.
 9. VANDEWINT LEGAL is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan – als tijdens haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is VANDEWINT LEGAL gerechtigd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten dan wel te beëindigen. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VANDEWINT LEGAL is Nederlands recht van toepassing.  Een interne klachtenregeling welke op deze website is gepubliceerd maakt deel uit van de overeenkomst van opdracht. Onverminderd het voor advocaten geldende tuchtrecht zullen geschillen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

September 2018