KLACHTENREGELING

VANDEWINTLEGAL heeft uiteraard graag tevreden klanten en stelt het op prijs indien daarvan ook blijk wordt gegeven. Maar ook in het geval de dienstverlening niet naar verwachting is of tekortschiet wordt een klacht gewaardeerd en zal deze zorgvuldig worden behandeld. VANDEWINT LEGAL heeft een van de algemene voorwaarden deel uitmakende klachtenregeling welke hierna is weergegeven:

Artikel 1 Begripsbepalingen.
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de opdrachtgever jegens mr drs J.E. van de Wint of onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
– klachtenfunctionaris: mr drs J.E. van de Wint.
Artikel 2 Toepassingsbereik  en doelstelling.
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht met VANDEWINTLEGAL en de opdrachtgever.
2. Mr Drs J.E. van de Wint draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling welke tot doel heeft  het vastleggen van een procedure om klachten van opdrachtgevers  binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
Artikel 3 Informatie bij aanvang dienstverlening.
1. VANDEWINTLEGAL  wijst de opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht op deze kantoorklachtenregeling en toepasselijkheid daarvan op de dienstverlening en maakt de inhoud daarvan kenbaar aan de opdrachtgever.
2. VANDEWINTLEGAL maakt bij de opdrachtbevestiging kenbaar  bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Deken.
Artikel 4 Interne klachtprocedure.
1. Indien een opdrachtgever VANDEWINTLEGAL benadert met een klacht, dan wordt deze door mr drs J.E. van de Wint als klachtenfunctionaris behandeld .
2. Mr drs J.E. van de Wint stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Mr drs J.E. van de Wint tracht samen met de opdrachtgever tot een oplossing te komen.
4. Mr drs J.E. van de Wint  handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. Mr Drs J.E. van de Wint informeert de klager over van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr drs J.E. van de Wint het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 5 Geheimhouding, verantwoordelijkheid  en kosteloze klachtbehandeling.
1. Mr Drs J.E. van de Wint neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
3. Mr drs J.E. van de Wint is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht en houdt hierover nauwgezet een dossier bij.